Danske Bank fasar ut kolföretag

Danske Bank fasar ut företag med koleldad elproduktion från sina investeringsfonder och låneportföljer. Utfasningen följer internationella rekommendationer och är en del av bankens förstärkta strategi kring fossila bolag.

Temperaturen på jorden har ökat snabbt de senaste decennierna. Utsläpp av växthusgaser i samband med användning av fossila bränslen har identifierats som en huvudorsak och förväntas leda till betydande temperaturökningar i slutet av århundradet. Det råder enighet om att den globala uppvärmningen måste begränsas till under två grader i enlighet med Paris-avtalets mål.

Banker och det finansiella systemet spelar en viktig roll för att reducera koldioxidutsläppen i våra ekonomier genom att mobilisera kapital, finansiera verksamheter och värdera risker. Danske Bank tar nu nya steg för att fasa ut särskilt skadliga energislag, som kol- och torveldad energiproduktion, från bankens investeringsfonder och låneportföljer.

– Det är extra brådskande att stoppa och ersätta gruvdriften och förbränningen av kol och torv. Därför fasar vi nu ut och begränsar finansieringen till företag med kol- och torveldad kraftproduktion, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

Tidsschemat för utfasningen av kol och torv är i linje med FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) rekommendation att alla kolkraftverk i EU och OECD-länderna måste stängas senast 2030 och senast 2040 i resten av världen.

Som ett första steg mot en fullständig avveckling avstår Danske Bank från att tillhandahålla finansiella tjänster till, eller investera i företag som genererar mer än fem procent av sina intäkter från utvinning av kol och torvbränsle om de inte samtidigt har en trovärdig plan för övergången till en hållbar energiproduktion. Roger betonar att Danske Banks kärnmarknader, särskilt på utlåningssidan, finns i de nordiska länderna. På grund av den starka klimatpolitiken i de nordiska länderna har de flesta kunder redan gått över från kol till andra energislag. Bankens exponering för kol- och torveldad energiproduktion är därför redan liten.

Stärkt position i förhållande till fossila bränslen

– Att fasa ut koldioxidintensiva energiproduktionsmetoder tjänar två syften. Det skyndar på klimatarbetet och det hjälper oss att bygga en mer solid bankverksamhet genom att minska tillgångar som kan bli föremål för betydande värdekorrigeringar vid förändringar i regelverk och efterfrågan, säger Roger Josefsson.

Förutom att fasa ut torv och kol omfattar de nya positionerna också minskad exponering för olje- och gasindustrin. Danske Bank ska avstå från att tillhandahålla finansiella tjänster till företag som genererar mer än fem procent av sina intäkter från olje- och gasprospektering och produktion i miljökänsliga områden som ultradjupt hav och Arktis. Samma sak gäller tjärsand och skifferutvinning.

– Olje- och gasindustrin fortsätter att spela en roll i den globala energimixen några år till. Vi stöder en ordnad övergång till koldioxidsnåla ekonomier och kommer därför inte att erbjuda finansiella tjänster till prospekterings- och produktionsföretag inom olje- och gasindustrin om de inte samtidigt visar på en trovärdig övergångsplan i linje med Parisavtalet senast 2023, förklarar Roger Josefsson.

Danske Banks position statement kring fossila bolag