Koldioxidpris når all time high – 58 Euro per ton!

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU Emission Trading System, ETS) skapar ett marknadsbaserat pris inom EU för utsläpp av växthusgaser i sektorer som energiproduktion och tung industri. För närvarande täcker systemet omkring 40 procent av EU:s utsläpp och är ett viktigt instrument för att styra omställningen för att nå EU:s klimatmål 2030.
EU-kommissionen ska officiellt tillkännage sin plan att reformera systemet för handel med utsläppsrätter i mitten av juli, men som vanligt har ett utkast med detaljer läckt ut och offentliggjorts av exempelvis Euractiv.
LEAKED: The EU’s carbon market reform proposal – EURACTIV.com

I utkastet föreslås att ETS ska utvidgas till att även gälla vägtransporter, sjöfart och uppvärmning av byggnader, men att dessa sektorer skulle behandlas inom ramen för ett ytterligare system för handel med utsläppsrätter. Dessutom planerar kommissionen att fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter för industrier som omfattas av klimattullar (Carbon Border Adjusment Mechanism – CBAM).

Den som påverkar det faktiska priset för utsläppsrätter allra mest kommer vara hur mycket det totala antalet utsläppsrätter inom systemet minskar. Även om det läckta utkastet ännu inte angav den exakta minskningstakten, indikerade det att minskningen av utsläppsrätter består både av en engångsminskning och en ökad årlig minskningstakt. Som en reaktion på läckan rapporterar Carbon Pulse att priset per ton koldioxid steg till över 58 Euro. Euro Markets: EUAs hit new all-time high above €58 with ‘gas in charge’ « Carbon Pulse (carbon-pulse.com)