Satsningar på grön energi ökar produktiviteten

Den stora ekonomiska frågan det senaste decenniet är varför produktivitetstillväxten halverats jämfört med under 90-talet och hur Sverige kan öka produktiviteten igen.

Produktivitet är effektivitetsmåttet som visar hur mycket vi producerar per anställd, per maskin etc. Ökad produktivitet ligger till grund för vad som kan fördelas på anställda och aktieägare i form av högre löner och utdelade vinster. Därför är en låg/stagnerande produktivitet ett problem för företag, anställda och samhället i stort. Finns det inte produktivitetstillväxt stannar hjulen upp!

Grön energi ökar produktiviteten
Den teknologiska utvecklingen har först de senaste åren möjliggjort en storskalig implementering av grön energi. Till skillnad från de flesta andra traditionella/bruna energislag, ex kolkraft, är fortsatta teknologiska framsteg inom grön, hållbar energi nästan garanterade.

I samma takt som de teknologiska framstegen skjutit fart, har kostnaden för att producera grön energi minskat. Tillsammans har dessa två effekter – volymökning och prissänkningar – lagt grunden för en lång period av högre produktivitetstillväxt.