Sverige först med utsläppsmål för konsumtion

Sverige blir först i världen med att sätta mål för hur klimatutsläpp från konsumtion ska minska till netto noll senast 2045.

Cirka 60 procent av svenskarnas utsläpp sker utomlands, exempelvis genom konsumtion av varor som producerats i andra länder. Dessa utsläpp har tidigare inte räknats med i de svenska klimatmålen som endast räknat på utsläpp som görs inom landets gränser.

En enig Miljömålsberedning, där samtliga riksdagspartier ingår, lade den 7 april fram ett förslag som gör Sverige först i världen med att sätta mål för hur klimatutsläpp från konsumtion ska minska. Miljömålsberedningen att konsumtionsutsläppen ska vara netto noll år 2045.

Beredningen föreslår att konsumtionsmålet ska läggas in i klimatpolitiska ramverket. Det innebär att även kommande regeringar ska presentera en plan för hur klimatmålen ska nås. En stor arbetsseger för miljön är att frågan kontinuerligt prioriteras.

Den svåraste frågan för miljömålsberedningen var att lösa hur Sverige ska få tillgodoräkna sig klimatnyttan från svensk export. Klimatnyttan är skillnaden i klimatavtryck hos varor som producerats i Sverige med mindre utsläpp motsvarande produktion i annat land. I slutdokumentet nämns även att Sverige ska kunna tillgodoräkna sig den klimatnytta som görs genom klimatinvesteringar i andra länder. Det skulle kunna handla om finansiering av solcellsanläggningar eller vindkraftsparker i andra länder.

Mer information finns på regeringens hemsida