Detta innebär den statliga utredningen kring den snabbt växande marknaden för gröna obligationer

Idag presenterades den statliga utredningen kring den snabbt växande marknaden för gröna obligationer i Sverige*. Enligt utredaren Mats Andersson, f.d. VD för 4AP-fonden, finns det inte en unik lösning på alla de utmaningar som finns vad gäller gröna obligationer och hållbara investeringar. Snarare handlar det om att pröva en bred arsenal av områden inom vilka marknaden för gröna obligationer kan främjas. Av den anledningen presenterar utredningen få konkreta förslag på författningsförändringar. Istället indikeras ett antal åtgärder som staten kan vidta för att främja den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer.

Ett av de viktigare främjandeförslag som utredningen lyfter fram gäller emissionen av en svensk statlig grön obligation. Enligt utredningen ska den svenska staten som en främjandeåtgärd för marknaden för gröna obligationer ta fram ett ramverk och emittera gröna statsobligationer. För att komma över rådande hinder för detta kommer ett politiskt beslut krävas för att detta ska genomföras. Som inspiration pekar utredningen på Frankrike som ett gott exempel inom detta område. Frankrike har, med liknande budgetregler som Sverige, gett ut gröna obligationer vilka i dagsläget uppgår till ca 95miljarder kronor.

Bland övriga potentiella åtgärder som utredningen nämner för att främja marknaden för gröna obligationer nämns:

  • Tillväxten av gröna säkerställda obligationer ska främjas genom att en utökad direktåtkomst till energideklarationsregistret för bostäder och andra fastigheter införs.
  • Emittenter ska uppmuntras att emittera obligationer med säkerhet i hållbara tillgångar genom att en struktur för öronmärkning av tillgångar för den gröna obligationen tas fram av Finansinspektionen. Som exempel nämns att risken i en fastighetsobligation skulle kunna vara direkt knuten till ”gröna kommersiella fastigheter”.
  • En vidare utredning om reducerat krav på kapitaltäckning för gröna obligationer bör genomföras då gröna investeringar har en lägre klimatrisk allt annat lika. Ett liknande resonemang och en liknande modell borde kunna appliceras på avgifter till resolutionsreserven.
  • Ett sänkt riskviktgolv skulle även kunna främjas genom att ett sänkt riskviktgolv införs för bolån till hållbara bostäder som finansierats via gröna säkerställda obligationer.
  • En särskild svensk lag om gröna obligationer rekommenderas inte införas, eftersom marknadens självreglering upplevs vara ”utvecklad och dynamisk”
  • Utredningen anser att ett initiativ till en översyn av de statliga bolagens finansieringsverksamhet ska tas och pröva om hela eller delar av bolagens investeringsverksamhet skulle kunna försörjas med hjälp av gröna obligationer.
  • Utredningen föreslår även att Sverige skulle kunna kopiera Singapore-modellen där de extra kostnader som är förknippade med emissionen och återrapporteringen om gröna obligationer under en begränsad tid betalas av staten då den samhällsvinst som görs av hållbara investeringar är större än kostnaden förknippad med att ge ut en grön obligation.

*En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga

Läs hela rapporten här http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-2017115/