Hållbar finansiering

Hållbarhetslänkade lån på frammarsch

Sedan ett par år tillbaka har det skett ett trendskifte på marknaden. Företagens hållbarhetsansvariga och hållbarhetsteam är ofta direkt involverade i företagens finansieringsdiskussioner.

– Vi märker i allt fler kunddialoger att hållbarhetsfrågan lyfts in som en viktig komponent i hela finansieringsdiskussionen. Hållbarhet har blivit en central del av bolagens strategi, inklusive finansieringsstrategin, och detta märks tydligt, berättar Robin Ghosh på Danske Bank Corporate Loans i Sverige.

En produkt som har funnits ett tag i Europa och som nu är på frammarsch även i Norden är hållbarhetslänkade lån eller ”sustainability linked loans”. Dessa lån skiljer sig från andra gröna lån eller gröna obligationer genom att de inte är knutna till specifika gröna syften eller projekt som stipuleras i ett grönt ramverk, utan istället är kopplade till företagens övergripande hållbarhetsmål.

– Ett företag kan exempelvis ha som strategiskt mål att minska sitt klimatavtryck genom att reducerade koldioxidutsläpp. Med hållbarhetslänkade lån får de en marginalrabatt på lånet om de når sitt mål, men en högre premie om de inte klarar målen. På så sätt knyter företagen ihop sina strategiska hållbarhetsmål med ett ekonomiskt incitament. Det gör det ännu viktigare för företagen att leverera på sina hållbarhetsambitioner, säger Robin Ghosh.

Uppsidan är alltså lägre kostnader för finansieringen om företaget klarar sina åtaganden. Men det finns även andra aspekter som företagen tar in i beräkningen.

– Det primära syftet med hållbarhetslänkade lån är inte nödvändigtvis möjligheten till lägre finansieringskostnader utan att det förtydligar det interna arbetet att hållbarhet och finansiering går hand i hand. Det tydliggör också bolagens ambitioner mot marknaden och de investerare som letar efter företag med en tydligt grön hållbarhetsprofil, säger Robin Ghosh.

Ytterligare en aspekt som driver utvecklingen av finansieringsalternativ med hållbarhetskoppling är EU-taxonomin vars huvudsakliga syfte är att utgöra ett enhetligt ramverk för vad som kan klassas som grönt och hållbart. Det ska på så sätt ge tydligare riktlinjer för grön finansiering.

– EU taxonomin kommer påverka marknaden för grön finansiering och vi ser framför oss en period då både banker och företagskunder försöker utröna implikationerna och applicera taxonomin i finansieringsstrukturer, vilket förhoppningsvis i längden kommer att leda till en tydligare marknad för finansieringsprodukter, spår Robin Ghosh.