Inför Riksbankens räntebesked

På tisdag den 20:e september presenterar Riksbanken sitt räntebesked och vi tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 0.75 procentenheter till 1.50%. En höjning så stor som 1 procentenhet kan inte helt uteslutas, och marknadsprissättningen pekar på en betydande sannolikhet för detta, men vi anser inte att inflationsutfallet för augusti och inflationsförväntningarna som presenterats under veckan är tillräckligt alarmerande för att ändra vårt huvudscenario. Inflationen har fortsatt överraska på uppsidan sedan senaste Riksbanksmötet i juni, men samtidigt håller sig inflationsförväntningarna på lite längre sikt nära inflationsmålet på 2%. Vi ser också tydliga tecken på en vikande konjunktur och tecken på att flaskhalsar som bidragit till den höga inflationen börjar klinga av. Det talar för att inflationstrycket klingar av under 2023 och att Riksbankens höjningscykel blir förhållandevis kort. Nästa Riksbanksmöte är i slutet av november och även där tror vi att Riksbanken kommer att höja med 0.75%.