Så undviker du valutafällan

När man handlar med varor och tjänster över landgränserna uppstår valutarisker som de flesta företag är bra på att hantera genom de ordinarie rutinerna. Men vid företagsuppköp eller större anbud är beloppen ofta större vilket medför att riskerna vid förändringar i valutakurserna också ökar. Dessutom finns det också en risk att affären inte blir av alls, vilket kan ske om det exempelvis krävs ett godkännande av myndigheter som kan dra ut på tiden eller om en av parterna drar sig ur.

När man går från att ha många mindre risker i valutaexponeringen till att även ha en större enskild risk som skiljer sig från det normala så bör man alltid titta närmare på hur den ska hanteras, eftersom sådana risker kan få stor effekt på företagets finansiella situation.

Att bedöma valutarisken

Den första parametern att titta på är i vilken valuta själva betalningen ska göras. Enkelt uttryckt gäller det att försöka se hur mycket valutaförändringar kan slå på köpesumman uttryckt i svenska kronor och hur sannolikt det är att stora kursrörelser kan ske. Med hjälp av valutamarknadens syn på framtida valutakursrörelser får man fram en tydlig bild över sannolikheten för olika scenarier och hur mycket dyrare köpet kan bli vid dessa utfall.

Ytterligare parametrar är i vilka valutor finansieringen sker och hur den framtida valutafördelningen av skulden bör se ut. En ojämn valutafördelning i skuld och kassaflöden kan leda till större svängningar i vissa av företagets nyckeltal. Fördelningen av valuta i företagets skuld bör därför matcha förväntade framtida kassaflöden och inte bara spegla själva köpesumman. Finansieringen bör alltså tas upp i den valuta som är bäst för företaget på lång sikt. Viktigt att välja den valuta som minimerar riskerna på viktiga kreditnyckeltal, till exempel skuldsättningsgraden.

Hantera risken runt själva affären – om och när den blir av
Beroende på situation finns olika sätt att hantera risk runt själva affären. Är sannolikheten hög att affären blir av och datumet fastslaget? Då kan det bästa vara att skriva ett avtal med banken där köpesumman i utländsk valuta köps in för leverans på ett framtida datum, en så kallad valutatermin. Du vet då exakt vilken valutakurs som gäller när betalningen ska göras.

Om sannolikheten är hög för att affären blir av men datumet osäkert? Gör då ett avtal som ovan men välj ett datum längre fram i tiden där affären säkert blivit av. Avslutas affären tidigare kan avtalet om att köpa en valuta vid ett framtida datum enkelt ändras till aktuellt datum.

Risken med att använda en valutatermin som ovan ligger i om affären trots allt inte blir av. I så fall måste den köpta utländska valutan säljas igen vilket kan medföra betydande förluster.

Om det råder osäkerhet kring om affären blir av bör avtalet om att köpa valuta inte vara bindande. I stället köps då en försäkring mot de värsta utfallen (valutaoption). Du betalar då en premie för att få ett skydd mot ofördelaktiga valutarörelser. Med denna typ av avtal är du inte bunden att köpa valuta vid ett framtida datum, utan utnyttjar försäkringen om det behövs. Detta innebär att du kan ta del av fördelaktiga valutarörelser som gör köpesumman mindre. Om affären inte skulle bli av behöver du inte genomföra någon valutaväxling alls.

Under vissa förutsättningar finns det också möjlighet till mer flexibla avtal som garanterar köp av valuta vid ett framtida datum men villkoras med om affären blir av eller ej. Vid utebliven affär finns alltså inga skyldigheter att köpa utländsk valuta.

Med rätt kontrakt eller försäkring kan du slippa obehagliga överraskningar när den stora affären ska betalas – det viktigaste rådet är att tänka efter…innan