Underkänt för regeringens klimatpolitik

Sverige kommer inte nå utsläppsmålen med dagens politik. Det skriver Klimatpolitiska rådet i sin nya rapport som innehåller flera rekommendationer på hållbarhetsområdet.

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid en presskonferens tillsammans med miljö- och klimatminister Annika Strandhäll. Rapporten innehåller en bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer för att kunna nå målet om nettonollutsläpp senaste 2045.

Det klimatpolitiska rådets slutsats är att omställningen mot ett hållbart svenskt samhälle går för långsamt. Nu måste klimatarbetet accelereras. Rådets rekommendationer är viktig input till den miljöpolitik som regeringen lanserar framåt. Rekommendationerna har också påverkan på kommande vårbudget.

Bland rådets viktigaste rekommendationer till regeringen märks:

  • Förbättra styrningen så att fler myndigheter än ex Naturvårdsverket och Energimyndigheten prioriterar miljöarbetet.
  • Ökade satsningar på effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid (ex CCS-teknik).
  • Snabbare tillståndsprocesser. Flera stora klimatsatsningar inom industrin, ex SSAB’s Hybrit-projekt, är beroende av en omfattande utbyggnad av hållbar energi
  • Skapa bättre förutsättningar för klimatinvesteringar – exempelvis genom att skapa system för att dela den finansiella risken med privata investerare.
  • Utbildningssatsningar på klimatområdet. Det finns ett stort behov av att öka specifika yrkeskompetenser i växande industrigrenar, inte minst kopplade till en omfattande elektrifiering
  • Bättre koordinering med EU’s klimatarbete. Säkerställ att berörda myndigheter har tillräcklig kapacitet för att påverka och implementera EU:s gröna reformagenda.

Klimatpolitiska rådet skriver också att det pågående kriget i Ukraina riskerar att skjuta miljösatsningar på framtiden. Ett exempel är att regeringen vill pausa reduktionsplikten för att lindra effekterna av prischocken på drivmedel. För företag som vill satsa på exempelvis utveckling av biobränsleproduktion krävs långsiktiga och tydliga spelregler för att man ska våga göra de investeringar i mångmiljardklassen som krävs.

Mer information finns på Klimatpolitiska rådets webbsida