Varför är gröna obligationer så heta?

Att finansiera sina miljöeffektiva tillgångar med gröna lån eller gröna obligationer har under senare år ökat, då banker och investerare visar stort intresse för att ge lån till projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Investerarna är ofta förvaltare av det institutionella kapitalet såsom pensionsfonder eller försäkringsbolag.

Lars Mac Key, som sedan 2015 ansvarar för hållbara produkter inom Danske Banks avdelning för kreditkapitalmarknader, berättar vad gröna obligationer är och varför marknaden är så het.

Vad är skillnaden på en grön obligation jämfört med en ”vanlig” obligation?

– Gröna obligationer är obligationer, men där man tar in pengar från investerare som uteslutande ska användas för att finansiera eller refinansiera kvalificerade gröna projekt. Det handlar om initiativ med påvisad miljönytta som också ska kunna återrapporteras till investerarna, säger Lars.

Hur kan man påvisa miljönyttan och garantera att pengarna spenderas på det som utlovats?

– En förutsättning för de gröna obligationerna är att det finns enhetliga och gemensamma kriterier kring vad som kan anses grönt och få kalla sig grönt. Här använder vi idag ramverket Green Bonds Principles som lanserades 2014 och uppdateras årligen. Bakom satsningen står ett par hundra intressenter över hela världen såsom investerare, banker och emittenter, det vill säga institutioner som ger ut ett värdepapper.

Vilken är Danske Banks roll när det kommer till gröna obligationer?

– Vi anlitas som rådgivare både för att stödja emittenten, det vill säga den som vill ge ut en obligation, och potentiella investerare. Vi arbetar med varje specifikt uppdrag för att sätta upp plattformen för den gröna obligationen och ta den till marknaden. Vi söker fler som vill ge ut gröna obligationer, så en viktig del av vårt arbete är att sprida kunskapen om dessa finansiella instrument.

Varför är investerare så intresserade av gröna obligationer?

– Det beror på att den här typen av investerare värderar miljö och sociala värden högt och vill investera i projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ett försäkringsbolag är till exempel intresserade av initiativ som minskar effekterna av klimatförändringen, eftersom dessa ofta blir väldigt kostsamma. I Sverige har vi fortfarande stormen Gudrun i färskt minne och nyligen såg vi förödelsen orsakad av orkanerna Irma och Jose i USA.

– Det blir ofta en win-win för alla inblandade och för samhället på sikt. De gröna obligationerna passar också vårt eget fokus på hållbarhet som hand i handske vilket medför ett win även för vår affär. Vi har, tack vare den hållbarhetsmedvetna svenska investerarbasen, även tagit ett antal utländska emittenter till den svenska marknaden.

Hur märker ni av intresset på marknaden?

– Danske Bank arrangerade nyligen en grön obligation för SBAB med nominellt belopp om 1,75 miljarder svenska kronor. Investerarintresset var enormt, över 3 miljarder, och SBAB fick en upplåningskostnad som var lägre än för deras vanliga obligationer.

– Investerare är alltså beredda att betala mer för en grön obligation än en vanlig. Det innebär i sin tur att gröna obligationer ofta ger en billigare upplåningskostnad för emittenten jämfört med vanliga obligationer, vilket vi i förlängningen ser som ett incitament för emittenter att satsa ännu mer på projekt med miljönytta.

Hur stor är er andel av marknaden?

– Under 2014 och 2015 förmedlade Danske Bank gröna obligationer för ca en halv miljard svenska kronor per år och sedan dess har vi arbetat fokuserat med att öka vår andel av marknaden. Under 2017 har vi så här långt arrangerat gröna obligationer för över 5 miljarder svenska kronor, vilket innebär att vi nu är näst störst i Sverige.

Danske Bank är även partner till Climate Bond Initiative, vad innebär det?

– Climate Bond Initiative informerar om gröna obligationer världen över och tar också fram standarder för vad som är grönt. Till exempel har de tagit fram en standard för vad hållbara transporter är. Vi hjälper Climate Bond Initiative med detta arbete för att få en samsyn över vad som är grönt och därmed hjälpa till att växa marknaden för grön finansiering. Senast bidrog vi i arbetet med The Marine Renewable Energy Criteria, där vi ingick i en expertgrupp från marknaden.

Mer om svenska marknaden för gröna obligationer

Svenska investerare har varit aktiva inom gröna obligationer ända sedan 2008, men det var en begränsad marknad i Sverige fram till slutet av 2013. Vasakronan gav då som första bolag i världen och Göteborgs Stad som första stad i världen, ut gröna obligationer i svenska kronor. Intresset för gröna obligationer tog fart på allvar efter det och Sverige är fortfarande ett föregångsland.

Bland de svenska investerarna fortsätter efterfrågan på gröna obligationer att öka och under de senaste åren utgör gröna obligationer cirka 10 procent av den totala obligationsmarknaden i svenska kronor. Sammanlagt har det idag givits ut mer än 100 miljarder gröna obligationer i svenska kronor, vilket gör svenska kronan till den fjärde största valutan för gröna obligationer efter USD, EUR och CNY. Till exempel har Folksam investerat över 15 miljarder kronor i gröna obligationer sedan våren 2016, med målet att vid utgången av 2018 ha investerat 25 miljarder kronor.