Helsingborg först i världen

Helsingborgs stad är förmodligen första kommun i världen att finansiera sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom en hållbarhetslänkad obligation. Obligationen ska finansiera projekt för att reducera utsläpp av växthusgaser med 85% fram till 2035.

Som första svenska kommun har Helsingborgs Stad emitterat en hållbarhetslänkad obligation om 500 MSEK. Obligationen är knuten till utsläpp av växthusgaser inom kommungränsen med ambitionen att sänka utsläppen med 85% till år 2035.

– Inom den geografiska ytan Helsingborg har utsläppen av växthusgaser minskat med 52 procent sedan 1990. För att nå ambitionen om nettonollutsläpp till 2035 krävs att utsläppen minskar i snabbare takt de kommande åren. Vi behöver därför kraftsamla kring utsläppsminskningar på avgörande områden, till exempel fossilbränslefria transporter, samt dra nytta av kolsänkor och transformativ teknologi för att lagra och avskilja koldioxid. Det menar Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad i en pressrelease.

Utfallet följs upp genom Sveriges nationella emissionsdatabas. Med ett mål som är 10 år kortare än det nationella utsläppsmålet hoppas Helsingborg inspirera andra kommuner att följa efter med liknande KPIer och ambitiösa mål för att bidra till en snabbare klimatomställning. Helsingborg måste betala en en premium till investerarna om målen inte uppfylls.

Helsingborgs stad har tagit fram ramverket i samarbete med Danske Bank och i enlighet med International Capital Market Associations ”Sustainability-Linked Bond Principles”. S&P Global Ratings har gett en så kallad Second Party Opinion om ramverket.

Mer information: Helsingborgs pressrelease

Läs även ”Science Based Targets öppnar för fler hållbarhetslänkade obligationer”